Kali Fluorosilicate cho sản xuất thủy tinh

Kali Fluorosilicate cho sản xuất thủy tinh

Kali fluosilicate có thể được sử dụng để làm cho kính đục. Thêm fluorit và kali fluosilicate làm opacifier trong quá trình sản xuất thủy tinh. Kali fluosilicate có thể tăng cường độ mờ đục của thủy tinh. Giới thiệu : Mô tả sản phẩm: Thông số kỹ thuật: GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Nói chuyện ngay